Фінансова звітність 2014

 

  

Т О В А Р И С Т В О   З   О Б М Е Ж Е Н О Ю   В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ю

А У Д И Т О Р С Ь К А   Ф І Р М А

БіЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ”

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1786,

видане рішенням Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р.

Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв.18, тел./факс 486-76-49

ЄДРПОУ 21662805

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


А У Д И Т О Р С Ь К И Й   В И С Н О В О К

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Повного товариства

 «Ломбард Еней Фінанс і Компанія»

за 2014 рік


ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

Національній комісії , що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Керівництву та учасникам  повного товариства «Ломбард Еней Фінанс і Компанія»

 

Ми провели аудит фінансової звітності Повного товариства «Ломбард Еней Фінанс і Компанія» (далі – Товариство, код ЄДРПОУ 38572374; місцезнаходження: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вулиця Леніна, будинок 108 А; дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації 1 березня 2013 року за номером 14461020000001467), що додається, яка складається з балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, звітів про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також із стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

 

Мивважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

 

Товариство не відобразило в обліку резервипо виплатах працівникам по закінченні трудової діяльності та іншихдовгостроковихвиплатах працівникам,згідно з вимогами Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 19«Виплати працівникам». Внаслідок цього, ми не маємо можливості визначити вплив вказаного відхилення на попередню фінансову звітність Товариства.

Річна інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей проводилась Товариством без участі аудиторів, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки, внаслідок чого, виникає обмеження в обсязі роботи аудиторів. Проте, нами були виконані аудиторські процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

 

Умовно-позитивна думка

 

На нашу думку, за винятком впливу обмежень наведених у попередньому параграфі, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014року, його фінансові результати, рух грошових коштів та інформацію про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Основні відомості про аудитора

 

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «БізнесЕкспертАудит»

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм N 1786 видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, рішенням Аудиторської палати України № 222/3 від 30.11.2010 року термін дії свідоцтва продовжено до 30.11.2015 року.Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.08.2013 року № 2661.

 

 

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв.18.

 

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір від 24 лютого 2015 року № 37

Дата початку проведення аудиту: 24 лютого  2015 року

Дата закінчення проведення аудиту: 6 березня  2015 року

 

 

 

Директор ТОВ АФ «БізнесЕкспертАудит»                                 _______________ Романюк Г.В.

 (сертифікат аудитора № 006652

 від 24 грудня 2009 р. чинний до 24 грудня 2019 р.)

 

Аудитор                                                                                           _______________ Сулак О.М.

(сертифікат аудитора № 004171

від 04квітня 2000р. чинний до 04 квітня 2019 р.)

 

 

 

 

м.Кременчук

06 березня 2015 року